Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0052986767 Mereditha Anggraeni Hastono Magelang 2005-05-10 P V TUNAGRAHITA
0104299098 Davina Calya Fahim Arpratama Pacitan 2010-04-19 P V TUNAGRAHITA
0107158579 Fahri Dwi Andika Pacitan 2010-03-25 L V TUNAGRAHITA
0114752694 Idayah Indeniani Pacitan 5201-12-11 P IV TUNARUNGU
0121769727 Mecka Akhwa Anggita Pacitan 2012-08-14 P IV TUNARUNGU
0127636722 Rofiq Jawahirul I'tishom Pacitan 2012-02-03 L IV TUNARUNGU
0133998488 Assifa Wardaturrohmah Pacitan 2013-12-10 P V TUNARUNGU
0148632363 FATIN ADIBA SHAKILA Pacitan 2004-04-04 P II TUNAGRAHITA
3119800636 Danish Ashrsf Albara Pacitan 2020-10-20 L III TUNAGRAHITA
3138690849 Aqila Wulan Rahmadani Pacitan 2013-07-20 P III TUNAGRAHITA

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0064189564 Mita Miftahul Janah Bebon Jaya 2006-06-27 P VII TUNARUNGU
0075140688 Fajar Maulana Pacitan 2007-01-09 L VIII TUNADAKSA
0079222766 Emi Trisnawati Pacitan 2007-01-30 P VIII TUNARUNGU
0079719497 ZARRA NAZHAQUE Pacitan 2007-02-26 P VIII TUNARUNGU
0084308818 Dimas Satria Dwi Putra Jakarta 2008-07-07 L VII TUNAGRAHITA

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0037579912 Kharisna Luhur Budi Pacitan 2003-05-27 L XI TUNAGRAHITA
0048386145 GALIH SUKMORO BUDI Pacitan 2004-12-13 L XI TUNAGRAHITA
0054892290 Mahacinta Putri Ayuri Pacitan 2007-01-26 P X TUNARUNGU
0056833830 Tiva Aprilia Wati Pacitan 2005-04-19 P XI TUNAGRAHITA
0062666004 Bella Anggara Putra Pacitan 2006-05-16 L XI TUNAGRAHITA
0065500996 Rohmad Nur Hidayat Pacitan 2006-09-04 P XI TUNAGRAHITA
0066479844 Sinta Yulianti Mahani Pacitan 2006-07-26 P X TUNARUNGU
0074237371 Randy Achmad Zaini Pacitan 2007-05-18 L X TUNARUNGU
0078941037 Wulan Citra Lestari Pacitan 2006-07-26 P X TUNARUNGU
9984262385 Dian Alas Kusuma Muara Sabak 1998-08-01 L XI TUNAGRAHITA

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Dr Sam Ratulangi, Sumberharjo Kabupaten Pacitan

Email

slbykkpacitan@gmail.com

Nomor Telepon

0357882445

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024